IncludingTax
Nederlands
Close
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Zoek

Algemene verkoop-, leverings- en verhuurvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en verhuurvoorwaarde

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.  

2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.  

3. Een bestelling is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De handtekening van de klant op documenten is voor hem bindend. Elke persoon, vereniging, openbare dienst, overheid of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling. 

4. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco gebeurt. De goederen moeten nagezien worden bij levering en zijn beschouwd aanvaard te zijn bij ondertekening van het vervoerdocument. Terugzendingen kunnen enkel na schriftelijke goedkeuring door onze firma en geschieden altijd franco.  

5. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, is de waarborg op de door onze geleverde goederen beperkt tot deze toegekend door onze leverancier of fabrikant.  

6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in de vermelde munt op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur. De btw is ten laste van de koper. 

7. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van art.1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.  

8. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.  

9. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een recht zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.  

10. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1 % per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.  

11. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15 % met een minimum van 100 EUR, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art.1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten, en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is, en dat deze bij afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.  

12. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.  

13. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in, en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.  

14. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

15. De partijen verbinden zich ertoe om, alvorens elke gerechtelijke stap, een verzoeningspoging te ondernemen.

16. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen betalingsverplichting niet op.  

17. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden, in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.  

18. Enkel het recht van het land van de woonplaats van onze zetel is van toepassing met uitsluiting van de Conventie van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980). Voor alle betwistingen die niet kunnen beslecht worden via arbitrage, zonder afbreuk te doen aan hoger vermeld punt 15, zijn enkel de rechtbanken van deze woonplaats bevoegd.  

19. Indien afzonderlijke bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst ongeldig, onuitvoerbaar of onvolledig, de andere clausules en voorwaarden blijven onverminderd van kracht.